ASPECTOS CHAVE

CONDICIÓNS

  • Afilidado á Seguridad Social agraria por conta propia
  • % ingresos agrarios/ingresos totais > ou = 25%

EXCEPCIÓNS

  • Agricultores beneficiarios de axudas directas no ano anterior, que percibiron menos de 5.000€, así como os cesionarios de cesións de axudas con cesións de explotación, ou cambios de titularidade por herdanza, xubilacións (cesionario ata 3º grao de cedente), cambios de denominación, fusións ou escisións, si o cedente percibira menos de 5000€, antes da aplicación das penalizacións ou exclusións derivadas dos controis de subvencionalidade ou de condicionalidade”.
  • As cooperativas agroalimentarias, Coop. de Explotación comunitaria da terra e as Coop. De Traballo asociado con obxecto de explotación agropecuaria considéranse que cumpren este requisito.

Todo agricultor ao que se lle deba conceder un montante en virtude da axuda básica á renda superior a 60.000€ implica unha reducción na parte do importe da axuda básica á renda que sobrepase dita cantidade.


TRAMOS DE REDUCCIÓN

  • 60.000€ e 70.000€ - 25%
  • 75.000€ e 90.000€ - 50%
  • 90.000€ e 100.000€ - 85%
  • > a 100.000€ - 100%