ECONOMÍA CIRCULAR



CONDICIÓNS DE ADMISIBILIDADE



COMPROMISOS



Os compromisos contraeranse por un período de 5 anos.



PRIMA: 1.500€/beneficiario