ECONOMÍA CIRCULARCONDICIÓNS DE ADMISIBILIDADECOMPROMISOSOs compromisos contraeranse por un período de 5 anos.PRIMA: 1.500€/beneficiario