NORMATIVACoa reforma da PAC 2023-2027, establécese un novo enfoque co que os Estados membros deben establecer os detalles das intervencións ou medidas da nova PAC, a través dun plan estratéxico. O 31 de agosto de 2022 a Comisión Europea aprobou o Plan Estratéxico da PAC de España, sendo un dos primeiros Estados membros en lograr a aprobación do plan.

PLAN ESTRATÉXICO DA PAC DE ESPAÑA (PEPAC)


ANEXOS


NORMATIVA GALEGA
NORMATIVA NACIONAL

Real Decreto 1177/2023, de 27 de decembro, polo que se modifican diversos reales decretos dictados para a aplicación en España da Política Agraria Común.


Lei 30/2022, de 23 de decembro, pola que se regulan o sistema de xestión da PAC e outras materias conexas.


RD 1045/2022, do 27 de decembro, sobre dereitos de axuda báisca á renda para a sostibilidade da Política Agraria Común.


RD 1046/2022, do 27 de decembro, polo que se regula a gobernanza do Plan Estratéxico da Política Agraria Común en España e dos fondos europeos agrícolas FEAGA e Feader.


RD 1047/2022, de 27 de decembro, polo que se regula o sistema de xestión e control das intervencións do Plan Estratéxico e outras axudas da Política Agraria Común.


RD 1048/2022, do 27 de decembro, sobre a aplicación, a partir de 2023, das intervencións en forma de pagos directos e o establecemento de requisitos comúns no marco do Plan Estratéxico da Política Agraria Común, e a regulación da solicitude única do sistema integrado de xestión e control.


RD 1049/2022 do 27 de decembro, polo que se establecen as normas para a aplicación da condicionalidade reforzada e da condicionalidade social que deben cumprir as persoas beneficiarias das axudas no marco da Política Agraria Común que reciban pagos directos, determinados pagos anuais de desenvolvemento rural e do Programa de Opcións Específicas pola distancia e insularidade.


RD 1050/2022, do 27 de decembro, polo que se modifica o RD 1311/2012, do 14 de setembro, que establece o marco de actuación para conseguir un uso sostible dos produtos fitosanitarios.


RD 1051/2022, do 27 de decembro, polo que se establecen as normas para a nutrición sostible nos solos agrarios.


RD 1053/2022, do 27 de decembro, polo que se establecen as normas básicas de ordenación das granxas bovinas.


RD 1054/2022, do 27 de decembro, polo que se establece e regula o Sistema de Información de explotacións agrícolas e gandeiras e da produción agraria, así como o Rexistro autonómico de explotacións agrícolas e o Caderno dixital de explotación agrícola.


RD 147/2023, do 28 de febreiro, polo que se establecen as normas para a aplicación de penalizacións nas intervencións contempladas no Plan Estratéxico da Política Agraria Común, e se modifican varios reais decretos polos que se regulan distintos aspectos relacionados coa aplicación en España da Política Agraria Común para o período 2023-2027.


Orde APA/204/2023, do 28 de febreiro, pola que se establece e regula o contido mínimo do Rexistro autonómico de explotacións agrícolas e do Caderno dixital de explotación agrícola e a cronoloxía de incorporación de fontes de información no Sistema de información de explotacións agrícolas, gandeiras e da produción agraria.

NORMATIVA EUROPEA