AXUDAS A ZONAS CON LIMITACIÓNS NATURAIS DE MONTAÑA E DISTINTAS DE MONTAÑAO pagamento a zonas con limitacións naturais de montaña e distintas de montaña para a campaña 2023 realizarase no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014 2020, estando estas axudas cofinanciadas ao 75% polo Feader.

As que cumpran os requisitos de agricultor ACTIVO, e ademáis a condición de agricultor NON PLURIACTIVO segundo os casos seguintes:

 • No caso de persoas físicas, as que cumpran a condición de agricultor a título principal (ATP) ou explotación prioritaria.
 • No caso de persoas xurídicas, as que cumpran a condición de explotación prioritaria.
 • Será elixible a superficie agraria útil (SAU) situada en concellos de Galicia clasificados como zonas con limitacións naturais de montaña e/ou zonas con limitacións naturais distintas de montaña.
 • No caso de superficies de pastos só se considerarán aquelas que se atopan no concello onde estea ubicada a explotación e colindantes.
 • Superficie indemnizable mínima por explotación de 2 ha.
 • Carga gandeira mínima: 0.7 UGM/ha nas zonas con limitacións naturais de montaña.
 • Carga gandeira mínima: 0.9 UGM/ha nas zonas con limitacións naturais distintas de montaña.
 • Nas zonas con limitacións naturais de montaña ata 280 €/ha.
 • Nas zonas con limitacións naturais distintas de montaña ata 210 €/ha

Estes importes serán decrecentes en función da superficie indemnizable (S.I.), segundo o cadro seguinte:


DENDE ATA COEFICIENTE REDUCTOR
0 ha S.I. 5 ha S.I. 1,00
>5 ha S.I. 25 ha S.I. 0,75
>25 ha S.I. 100 ha S.I. 0,50
>100 ha S.I. - 0,00

 • As superficies forraxeiras só se computarán nas explotacións que cumpran a condición de elixibilidade da carga gandeira.
 • Ás superficies de pastos arbustivos (PR) e pastos arborizados (PA), aplicaráselles un coeficiente reductor de 0,30.
 • O importe nunca excederá dos 450 €/ha de SI nas zonas de montaña e dos 250 €/ha nas zonas distintas de montaña.
 • Non se pagará axuda cando o importe sexa inferior a 25 €/ha de SI.
 • No caso de que o orzamento dispoñible sexa insuficiente para cubrir os pagamentos en cada liña de axuda a todas as persoas beneficiarias co importe máximo, realizarase un rateo proporcional para axustar os pagamentos ao dito orzamento.