CONDICIONALIDADE SOCIAL (Aplicación en 2024)Ámbito de emprego
Condicións laborais transparentes e previsibles. Directiva (UE) 2019/1152.
No ámbito da saúde e seguridade
  • Medidas para promover a mellora da seguridade e da saúde dos traballadores. Directiva 89/391/CEE.
  • Disposicións mínimas de seguridade e de saúde para a utilización polos traballadores dos equipos de traballo. Directiva 2009/104/CE.