REXIONALIZACIÓN


Tras a análise realizada para a elaboración do PEPAC, considérase necesario simplificar o modelo das 50 rexións actuais, en función de criterios agronómicos e socioeconómicos, xa que existen diferencias entre as grandes orientacións agronómicas dos distintos territorios. Por tanto, propónse crear grandes territorios que compartan as mesmas condicións:

Pastos permanentes


A diferenciación desta rexión está contemplada específicamente no Reglamento. Ademáis, por razóns medioambientais, a reconversión da súa superficie está limitada pola propia PAC. Distínguense cinco rexións.

VALOR MEDIO REXIONAL NO ANO 2027


Orientación Rexión 2023 VMR (ABRS)
Pastos permanentes 0303 = 17 103,53
0403 = 18 138,11

Terras de cultivo de secaño


Rexión moi afectada polas condicións climáticas anuais e que ten unhas necesidadesde man de obra totlamentediferentes ás do resto da rexións polas suas características productivas. Distínguense 5 rexións.

VALOR MEDIO REXIONAL NO ANO 2027


Orientación Rexión 2023 VMR (ABRS)
Terras de cultivo de secaño 0301 = 3 124,61
0401 = 4 189,11

Cultivos permanentes


Esta rexión caracterízase por ter menos alternativas de cultivos e menos flexibilidade que as outras orientacións produtivas e ten necesidades de man de obra maiores que as terras de cultivo. Distínguense catro rexións.

VALOR MEDIO REXIONAL NO ANO 2027


Orientación Rexión 2023 VMR (ABRS)
Cultivos permanentes 0102 = 11 99,00