- Formación específicaFORMACIÓN ESPECÍFICAData prevista do curso: dende xullo ata outubro 2023


Duración: 50 horas


Tipo de formación: online


Dirixido a: persoas solicitantes das axudas agroambientais que non dispoñan de entidade de aconsellamento. Non obstante, poderá solicitalo calquera persoa solicitante da campaña 2023 enviando o seu nome, apelidos, NIF e número de solicitude 2023, ao seguinte correo electrónico: sac.fogga@xunta.gal


Avaliación do curso: cuestionario de 30 preguntas con 4 respostas alternativas, das que só unha delas é válida. Para superalo deberá de dar resposta correcta alomenos ao 50% das preguntas. No caso de que non se superase a proba de avaliación a persoa solicitante quedará excluída do réxime de axudas por incumprir os requisitos establecidos na orde do 15 de marzo de 2023 pola que se regula a aplicación dos pagos directos á agricultura e á gandaría e das axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao sistema integrado de xestión e control.


Tipo de exame: online, nunha única data en outubro 2023


Contido: 10 módulos
ACCESO AO CURSO