FOMENTO E XESTIÓN DE PASTOSCONDICIÓNS DE ADMISIBILIDADECOMPROMISOSOs compromisos contraeranse por un período de 5 anos. A posible redución de superficie non poderá ser superior ao 10 % da superficie inicialmente comprometida, debendo manter sempre a superficie mínima correspondente.


Así mesmo só se considerarán aquelas superficies de pastos que se atopan no concello onde este ubicada a explotación e colindantes.


Na axuda por extensificación das explotacións gandeiras establécese os seguintes tipos:


PRADOS TEMPORAIS E PERMANENTES: 110€/ha
PASTOS ARBUSTIVOS E ARBOLADOS: 80€/ha


Estas axudas serán decrecentes en función da superficie admisible para cada tipo:

AXUDA COMPLEMENTARIA EN ZONAS CON PRESENZA DE GRANDES CARNÍVOROS


Situadas en concellos do anexo III e V da Orde do 13 de decembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para a prevención dos danos que causan determinadas especies de fauna silvestre e se convocan para o ano 2023.


COMPROMISOSOs compromisos contraeranse por un período de 5 anos. A posible redución de superficie non poderá ser superior ao 10 % da superficie inicialmente comprometida, debendo manter sempre a superficie mínima correspondente.AXUDA COMPLEMENTARIA CONVIVENCIA GRANDES CARNÍVOROS: 75€/ha (máx. de 50 ha)


MAPA ZONAS LOBO