CALCULADOR DE AXUDASUNIDADES INDEMNIZABLES DA EXPLOTACIÓN CONVENCIONAL (ha, ugm's, colmeas)
Superficie de CULTIVOS SOSTIBLES
Superficie de cultivos forraxeiros en rotación (2 anos consecutivos, mín. 3 ha.)
Superficie de cultivos extensivos en rotación (3 anos consecutivos, mín. 5 ha.)
Superficie de CULTIVOS LEÑOSOS
Superficie de viñedo pte>20% (min. 0,5 ha.)
Superficie de frutais (min. 1 ha.)
Xestión de PASTOS (Superficie mínima 5 ha.)
Superficie de prados temporais e permanentes
Superficie de pastos arbustivos (PR) e pastos con arboredo (PA)
Grandes carnívorossi   non
Apicultura
Número de colmeas en zonas de montaña
TOTAL EXPLOTACIÓN CONVENCIONAL

UNIDADES INDEMNIZABLES DA EXPLOTACIÓN ECOLÓXICA (ha, ugm's, colmeas)
Conversión
Superficie de cultivos herbáceos ECO
Superficie de cultivos hortícolas ECO
Superficie de froiteiras de pebeda ECO
Superficie de froitos secos e oliveira ECO
Superficie de viñedo vinificación ECO
Superficie de pastos e cultivos forraxeiros ECO
Superficie de pastos arbustivos (PR) e pastos con arboredo (PA) ECO
Número de colmeas ECO (mínimo 80 colmeas e 2 colmeares, mín.20/colmear - máx.80/colmear)
Mantemento
Superficie de cultivos herbáceos ECO
Superficie de cultivos hortícolas ECO
Superficie de froiteiras de pebeda ECO
Superficie de froitos secos e oliveira ECO
Superficie de viñedo vinificación ECO
Superficie de pastos e cultivos forraxeiros ECO
Superficie de pastos arbustivos (PR) e pastos con arboredo (PA) ECO
Número de colmeas ECO (mínimo 80 colmeas e 2 colmeares, mín.20/colmear - máx.80/colmear)
TOTAL EXPLOTACIÓN ECO

RECURSOS XENÉTICOS
UGM's de Razas Autóctonas Bovino/Equino (mín. 5)
UGM's de Razas Autóctonas distintas de Bovino/Equino (mín. 2,5)
Superficie de Trigo Callobre e/ou Caaveiro (min. 2 ha.)
TOTAL


*O importe resultante é meramente ficticio e non é vinculante co que o solicitante vaia a percibir realmente.