AXUDAS ASOCIADAS Á PRODUCIÓNAs axudas asociadas concéndese pola realización dun determinado cultivo ou polo mantemento dun determinado tipo de gando. Diríxense a sectores ou tipos de explotacións vulnerables dende o punto de vista social e económico. Especialmente sectores gandeiros (vacún de carne, ovino e caprino e vacún de leite), pero tamén vexetais. Con estas axudas trátase de favorecer a sostibilidade e a viabilidade destos sectores.

Condicións
 • Vacas de aptitude láctea ≥ 24 meses inscritas no Rexistro Individual de Identificación animal (RIIA).
 • Explotacións rexistradas no REGA como de reprodución de gando vacún para a produción de leite ou mixta.
 • Non se concede axuda a partir de 726 vacas.
 • Débese contar con declaracións de entregas e/ou vendas directas no Sistema de Declaracións do Sector Lácteo (INFOLAC).

Importe unitario planificado (€/cabeza)
Ubicación da explotación ≤ 150 vacas 151-725 vacas
Península 157,96 78,99
Zonas de montaña 181,66 90,83
Condicións
 • Vacas nutrices inscritas en RIIA.
 • Explotacións rexistradas no REGA como:
  • Pastos
  • Produción e Reprodución de gando vacún para produción de carne ou mixta. Extensivas ou semiextensivas con entregas de leite.
 • As razas autóctonas deben estar inscritas no libro xenealóxico e rexistradas na base de datos ARCA.

Importe unitario planificado (€/cabeza)
Ubicación da explotación Raza non autóctona Raza autóctona (+10%)
Península 90,25 99,27
Condicións
 • Tenreiros de 6-24 meses inscritos no RIIA con destino sacrificio en matadoiro ou exportación (directamente ou a través de intermediarios).
 • Explotacións rexistradas no REGA como:
  • Pastos
  • Producción e Reproducción de gando vacún para produción de carne, leite ou mixta. Extensivas ou semiextensivas.
 • Mínimo de 3 animais elexibles.

Ubicación da explotación Importe unitario planificado (€/cabeza)
Península 32,03
Condicións
 • Tenreiros de 6-24 meses inscritos no RIIA con destino sacrificio en matadoiro ou exportación (directamente ou a través de intermediarios).
 • Explotacións rexistradas no REGA como reprodución de gando vacún de cebo ou cebadoiro.
 • Non se concede axuda a partir de 1418 tenreiros.
 • Debe ser a última explotación antes da saída do animal a matadoiro ou exportación (permítese paso por explotación intermedia un máx. de 15 días).
 • Mínimo de 3 animais elexibles.

Importe unitario planificado (€/cabeza)
Ubicación da explotación ≤ 600 tenreiros 601 - 1417 tenreiros
Península 18,94 9,47
Condicións
 • Femias reproductoras de ovino-cabrún (censo SITRAN).
 • Explotacións rexistradas no REGA como:
  • Reprodución de gando ovino-cabrún de reprodución para produción de carne ou mixta
  • Pastos
 • Mínimo de 10 ovellas e 10 cabras.
 • Umbral mínimo de movementos de 0,6 cordeiros/cabritos por femia elexible entre o 1 de xuño do ano anterior e o 31 de maio do ano de solicitude.


Ubicación da explotación Importe unitario planificado (€/cabeza)
Península 14,46
Condicións
 • Femias reproductoras de ovino-cabrún (censo SITRAN).
 • Explotacións rexistradas no REGA como reprodución de gando ovino ou cabrún de reprodución para produción de leite ou mixta.
 • Mínimo de 10 ovellas e 10 cabras.
 • Débese contar con declaracións de entregas e/ou vendas directas en INFOLAC.
 • Umbral mínimo de produción de 80l/ovella ou 200l/cabra.


Ubicación da explotación Importe unitario planificado (€/cabeza)
Península 12,49
Condicións
 • Cultiva algunha das especies recollidas no listado e determinadas variedades (rexistradas ou autorizadas).
 • Prácticas e labores agrícolas que aseguren o normal desenvolvemento agronómico do cultivo ata acadar o estado fenolóxico requerido (específico de cada axuda).
 • Alfalfa de regadío únicamente para abastecemento mercado interno da UE.
 • Dispoñer dunha superficie mínima de 1 ha en secano e 0´5 ha en regadío.
 • Non permitido o aboado verde.

Importe unitario planificado (€/ha)
Tipo de axuda Ubicación da explotación
Península
Axuda á produción de legumes: garabanzo, lentella e faba 80,00
Axuda á produción de resto de leguminosas 60,00
Axuda á produción de sementes certificadas de legumes: garabanzo, lentella e faba 80,00
Axuda á produción de sementes certificadas de resto de leguminosas 60,00