PROCESO DE MONITORAXE

1. FASE AUTOMÁTICA


Procesado automático das parcelas mediante uso de índices e marcadores obtidos das señais extraídas das imaxes Sentinel. Como resultado obtemos as “ Luces dun semáforo”:2. COMUNICACIÓN CO AGRICULTOR


A comunicación cos beneficiarios de axudas da PAC é fundamental no contexto de máxima automatización que supón a monitorización. Esta debe ser rápida e efectiva para permitir comunicar luces amarelas e vermellas requirindo o aporte de información ou evidencias adicionais en forma de fotografías xeo etiquetadas ou ben a modificación das parcelas comunicadas na súa solicitude única co obxecto de corrixir os posibles erros detectados nos prazos habilitados ao efecto. Evitando así reducións e sancións nos pagos derivados de erros declarativos.


Para facilitar e axilizar a interacción entre agricultores e administración, desenvolvése unha App para dispositivos móbiles:E aplicacións web como Portal do Cidadán que permite consultar o expediente de axudas, presentar alegacións a Solicitude Única, etc.


Datas importantes na comunicación cos agricultores:


O 30 de setembro é a data límite para que os agricultores poidas modificar a súa solicitude de axudas ou aportar probas adicionais, como resposta á comunicación de incidencias de monitoraxe.


As comunicacións aos agricultores realízanse entre a data de presentación da solicitude única e o 30 de setembro, preferentemente en maio, xuño e agosto podendo afectar tanto a cultivos de inverno como cultivos de verán.


Ademais, os solicitantes de axudas con control mediante monitoraxe poden estar informados en todo momento da situación das súas parcelas monitorizadas a través da aplicación SGA@pp para o teléfono móbil ou do Portal do Cidadán.


3. RESULTADO FINAL


As parcelas que tras a fase de comunicacións, continúen tendo resultado amarelo ou vermello e presentaran probas, estudiaranse as probas aportadas e outras actividades complementarias de control e en ultima instancia a visita a campo.


Unha vez finalizado o control mediante monitoraxe porase a disposición do agricultor o informe final de control.