SIXPACO Sistema de Información Xeográfica de Parcelas Agrícolas (SIXPAC) é o sistema de identificación de parcelas agrarias a efectos da xestión e control dos réximes de axuda baseados en superficies. A súa utilización é obrigatoria en España para realizar as solicitudes de axudas directas da PAC e das de desenvolvemento rural que, no marco do Sistema integrado de xestión e control, estean baseadas na declaración de superficies.


A finalidade principal desta páxina é facilitar a información do SIXPAC aos agricultores solicitantes deses réximes de axuda, para que indiquen a localización das superficies da súa explotación que poden ser obxecto de subvención, así como facilitarlles a presentación de solicitudes de cambio de datos relativos a usos do solo contidos no sistema.