ECO-REXÍMENES


Remunerarán ás explotacións que leven a cabo prácticas agrícolas ou gandeiras beneficiosas para o clima e o medio ambiente mediante compromisos anuais voluntarios. Estas prácticas deben ter un nivel de esixencia maior que a derivada do cumprimento da condicionalidade.
Prácticas Cultivos que poden acollerse
Importe planificado (€/ha) Umbral degresividade (ha)*
Pastoreo extensivo (P1) Pastos permanentes e pastos de menos de 5 anos
62,16 65
Sega sostible e o establecemento de illas de biodiversidade nas superficies de pastos (P2) Pastos de menos de cinco anos e pastos de máis de cinco anos
62,16 65 
Rotacións en terras de cultivo con especies mellorantes (con xestión sostible de insumos en rega (P3)
Cultivos herbáceos
Terra de cultivo de secano húmido 85,72 30
Terra de cultivo de regadío 151,99 25
Agricultura de conservación: sembra directa (con xestión sostible de insumos de rega)** (P4)
Cultivos herbáceos
Terra de cultivo de secano húmido 87,72 30
Terra de cultivo de regadío 151,99 25
Espazos de biodiversidade en terras de cultivo e cultivos permanentes (con xestión sostible de insumos en rega): Superficies non productivas e elementos da paisaxe (P5). Cultivos herbáceos e permanentes. Condicións específicas para cultivo baixo auga.
56,04 Non aplica
Cubertas vexetais espontáneas ou sementadas en cultivos leñosos** (P6)
Cultivos permanentes
 Pendente baixa (< 5%) 61,07 15
 Pendente media (≥ 5% e < 10%) 113,95 15
 Pendente alta (>10%) 165,17 15
Práctica de cubertas vexetais inertes en cultivos leñosos (P7)
Cultivos permanentes
 Pendente baixa (< 5%) 61,07
15
 Pendente media (≥ 5% e < 10%) 113,95 15
 Pendente alta (>10%) 165,17 15

*Pódense reducir os importes a partir deste limiar. Nestes casos o importe final non poderá ser inferior ao 70% do importe planificado.
**Complemento adicional de 25 €/ha por manter as mesmas parcelas do ano anterior. (Este complemento non está afectado pola degresividade)Agricultura baixa en Carbono.- (P1) Aumento de capacidade de sumidoiro de Carbono dos pastos mediante o impulso do pastoreo extensivo


Descrición do deseño
 • Aproveitamento a dente con animais propios vacún, ovino, cabrún, equino e porcino extensivo.
 • Período mínimo de pastoreo (continuo ou discontinuo): 90 días/ano.
 • Cargas gandeiras entre 0,4 e 2 UGM/ha A carga gandeira calcularase coa superficie e os animais comprometidos no ecorréxime.
 • Tódalas hectáreas de pastos e pastizais acollidas a esta práctica deben ser pastoreadas, pero non necesariamente tódolos días mencionados
 • Caderno de explotación: anotar entradas e saídas dos animais nas parcelas agrícolas no prazo dun mes.

Agroecoloxía.- (P2) Establecemento de illas de biodiversidade nas superficies de pastos ou sega sostible.


Descrición do deseño

Para o cumprimento desta práctica, débese escoller entre a práctica de establecemento de illas de biodiversidade (P2A) ou a práctica de sega sostible (P2B), (só unha das dúas prácticas por explotación).

 • Establecemento de illas de biodiversidade (P2A):
  • Deixar, como mínimo, o 7 % da superficie de pastos de sega acollidos a esta práctica sen segar. Nesa superficie pódese incluír os elementos da paisaxe.
  • Esta superficie non pode ter actividade agraria entre o 1 de xaneiro e o 31 de agosto. Despois desta data debe realizarse a explotación agrícola, gandeira ou de mantemento (pastoreo extensivo, sega, desbroce, laboreo, sembra, etc.) que asegure que a superficie se atope en boas condicións agrarias e medioambientais, anotando as actividades realizadas no caderno de explotación
  • Prohibido o uso de herbicidas
  • Caderno de explotación anotar a data de sega ou as actividades realizadas no prazo dun mes.
 • Sega sostible (P2B):
  • A práctica realizase sobre as hectáreas da explotación susceptibles de sega
  • Sega durante a estación vexetativa principal
  • Frecuencia 3 cortes/ano (altitude ≤ 300 metros) ou 2 cortes/ano (altitude > 300 metros).
  • Período de non aproveitamento entre xullo e agosto.
  • Práctica de conservación da forraxe: preferencia do henificado ou outras prácticas alternativas ao ensilado (sempre que sexa posible e as condicións agroclimáticas o permitan, especialmente nas zonas Rede Natura 2000).
  • Caderno de explotación anotar a data de sega ou as actividades realizadas no prazo dun mes.

Agroecoloxía.- (P3) Rotacións en terras de cultivo (con xestión sostible de insumos en regadíos)


Descrición do deseño

Rotación anual con especies mellorantes:

 • Como mínimo o 50 % da TC acollida a esta práctica (excluídos os cultivos plurianuais) deben rotar. Admítese como rotación o cultivo secundario.
 • Como mínimo o 10 % das TC acollidas deben ser especies mellorantes, das cales a metade serán leguminosas.
 • O barbeito ≤ 20% da superficie (hai excepcións).
 • Permítense as leguminosas como aboado en verde.
 • Despois de leguminosas non pode ir barbeito na campaña seguinte.

Flexibilidade para pequenas superficies ( < 10 ha de terra de cultivo da explotación). Hai dúas posibilidades:

 • Diversificación: polo menos dous cultivos e que o principal non supere o 75%.
 • Rotación de polo menos o 50% das parcelas, sen necesidade de especies mellorantes.

Regadío:

 • Non debe haber sanción en firme por facer un uso ilegal da auga para rego.
 • Aplicación de fertilizantes de acordo a un plan de aboado elaborado por un asesor técnico e de acordo á normativa para nutrición sostible en solos agrarios (en desenvolvemento).
 • Anotacións de aporte de nutrintes e materia orgánica e de auga de rego.
 • Posibilidade de requisitos adicionais en explotacións situadas en zonas vulnerables pola Directiva nitratos (91/676/CEE).

Especies mellorantes
 • Leguminosas: chícharo (Pisum sativum L.), fabas (Vicia faba L.), altramuz branco (Lupinus albus L.), altramuz amarelo (Lupinus luteus L.), altramuz azul (Lupinus angustifolius L.), ervellaca (Vicia sativa L.), erbellos (Vicia ervilia (L.) Willd.), alfarrobas (Vicia monanthos Desf.), titarros (Lathyrus cicera L.), almortas (Lathyrus sativus L.), alholva (Trigonella foenum-graecum L.), alberjón (Vicia narbonensis L.), alfalfa (Medicago sativa L.), esparceta (Onobrychis viciifolia Scop.), zuia (Hedysarum coronarium L.), feixón (Phaseolus vulgaris L.), feixón de lima (Phaseolus lunatus L.), feixón escarlata (Phaseolus coccineus L.), caupí (Vigna unguiculata [L.] Walp.), garabanzo (Cicer arietinum L.), lentella (Lens sculenta Moench, Lens culinaris Moench), crotalaria (Crotalaria juncea L.), cacahuete (Arachis hypogaea L.), soia (Glycine max (L.), veza vellosa (Vicia villosa Roth), alverja húngara (Vicia pannonica L.), trébol branco enano (Trifolium repens), trébol violeta (Trifolium pratense), trébol encarnado (Trifolium incarnatum L.), meliloto amarelo (Melilotus officinalis), serradela (Ornithopus sativus).

 • Cando sexa unha práctica habitual de cultivo, admitiranse mezclas das especies de leguminosas recollidas nesta lista con outros cultivos herbáceos, sempre que as leguminosas sexan o cultivo predominante na mestura.

 • Crucíferas ou Brasicáceas: ravo (Raphanus sativus), eiruga (Eruca sativa), colza (Brassica napus), nabo forraxeiro (Brassica rapa), ravo silvestre (Raphanus raphanistrum), mostaza branca (Sinapis alba), mostaza negra (Brassica nigra), mostaza castaña (Brassica juncea), mostaza etíope (Brassica carinata), camelina (Camelina sativa (L.) Crantz).
 • Compostas ou Asteráceas: xirasol (Helianthus annuus L.), cártamo (Carthamus tinctorius L.).
 • Liliáceas: allo (Allium sativum L.)

Agricultura baixa en carbono.- (P4) Agricultura de conservación: semente directa (con xestión sostible de insumos en regadío)


Descrición do deseño
 • Como mínimo, no 40 % das TC sobre as que solicita esta práctica se ten que cumprir:
   • Sementar directamente sobre as restrebas e manter a cuberta vexetal durante todo o ano sen realizar labores de arado sobre o chan.
   • Rotación de cultivos. Admítese como rotación o cultivo secundario.

 • Regadío:
  • Non debe haber sanción en firme por facer un uso ilegal da auga para rego.
  • Aplicación de fertilizantes de acordo a un plan de aboado elaborado por un asesor técnico e de acordo á normativa para nutrición sostible en solos agrarios (en desenvolvemento).
  • Anotacións de aporte de nutrintes e materia orgánica e de auga de rego.
  • Posibilidade de requisitos adicionais en explotacións situadas en zonas vulnerables pola Directiva nitratos (91/676/CEE).

  Agroecoloxía.- (P5) Espacios de biodiversidade en terras de cultivo e cultivos permanentes (con xestión sostible de insumos de regadío)


  Descrición do deseño
  • Deixar como mínimo un 7 % das TC de secano (ou 4 % das TC de regadío ou cultivos permanentes) acollidas a esta práctica a elementos non produtivos (a maiores da BCAM 8) Estes inclúen:
   • Elementos da paisaxe.
   • Barbeitos, illas e marxes de biodiversidade. Estas superficies serán sementadas con ao menos dúas familias de plantas apropiadas a efectos da biodiversidade. Estas superficies non poderán colleitarse, polo que deberá manterse no terreo como mínimo ata o 1 de setembro. Farase un control mecánico das malas herbas estando prohibido o uso e fitosanitarios e fertilizantes.
   • Zonas de no colleitado (non inclúe franxas de protección de cauces): sí está permitido o uso de fitosanitarios e fertilizantes. Debe de ser un cereal ou oleaxinosa, e deberán manterse no terreo como mínimo ata o 1 de setembro (ou un mes adicional á data de colleita do resto da parcela).

  • Regadío:
   • Non debe haber sanción en firme por facer un uso ilegal da auga para rego.
   • Aplicación de fertilizantes de acordo a un plan de aboado elaborado por un asesor técnico e de acordo á normativa para nutrición sostible en solos agrarios (en desenvolvemento).
   • Anotacións de aporte de nutrintes e materia orgánica e de auga de rego.
   • Posibilidade de requisitos adicionais en explotacións situadas en zonas vulnerables pola Directiva nitratos (91/676/CEE).

  Tipo de superficie e elemento non produtivo Factor de conversión (m/ árbore a m2) Factor de ponderación Superficies e elementos non produtivos (m2)
  Terras de barbeito de biodiversidade (por 1m2) Non procede 1,5 1,5
  Marxes de biodiversidade (por 1m) 6 2 12
  Terrazas de retención (por 1m)2 2 1 2
  Setos/franxas arboladas (por 1m) 5 2 10
  Árbole aillado (por árbol) 20 1,5 30
  Árbores en fileira (por 1m) 5 2 10
  Grupo de árbores (por 1m2) Non procede 1,5 1,5
  Lindes de campo (por 1m) 6 1,5 9
  Charcas, lagos, estanques e abrevadoiros naturais (por 1m2) Non procede 1,5 1,5
  Illas e enclaves de vexetación natural ou rocha (por 1m2) Non procede 1 1
  Illas de biodiversidade (por 1m2) Non procede 1,5 1,5
  Muros de pedra (por 1m) 1 1 1
  Pequenas construccións de arquitectura tradicional (por 1m2) Non procede 1 1
  Zonas de non colleitado de cereal e oleaxinosa Non procede 1 1

  ESPECIES BENEFICIOSAS A EFECTOS DA BIODIVERSIDADE
  FAMILIA LEGUMINOSAS
  Vicia sativa / veza, alverja Pisum sativum / chícharo
  Vicia villosa /vezo velloso Vicia faba / fabas
  Onobrychis hispanica / pimpirigallo Vicia ervilia / ieros
  Onobrychis viciefolia / esparceta Vicia monanthos / alfarrobas
  Ononis natrix / herba meleira, atrapa moscas Vicia narbonensis / alberjón
  Melilotus officinalis / meliloto Vicia pannonica / alverja húngara
  Lupinus angustifolius / altramuz azul o altramuz Medicago sativa / alfalfa
  Vigna unguiculata / caupí ou frijol de carilla Trigonella foenum-graecum / alholva
  Cicer arietinum / garabanzo Lathyrus sativus / titarros ou almortas
  Lens sculenta, Lens culinaris / lentella Lupinus spp / altramuz doce
  Crotalaria juncea / crotalaria Onobrychis viciifolia / esparceta
  Arichis hipogaea / cacahuete Hedysarum coronarium / zuia
  Glycine max / soia Phaseolus vulgaris, Phaseolus lunatus, Phaseolus
  coccineus / xudía
  Lathyrus sativus / titarros o almortas
  FAMILIA BRASSICACEAS OU CRUCIFERAS
  Brassica napus / colza Diplotaxis virgata / mostaza amarela
  Sinapis alba / mostaza blanca Moricandia spp / collejón
  Eruca sativa / oruga roqueta, mostacilla Camelina sativa / camelina
  FAMILIA UMBELIFERAS
  Coriandrum sativum / coandro
  FAMILIA CARIOFILÁCEAS
  Silene vulgaris / colleja Silene dioica / silene roja
  FAMILIA LAMIÁCEAS
  Salvia pratensis / salvia dos prados Salvia verbenaca / gallocresta, verbenaca
  Nepeta tuberosa / nepeta, herba gateira
  FAMILIA LINÁCEAS
  Linum usitatissimum / liño Linum perenne / liño azulado
  FAMILIA LILIÁCEAS
  Asphodelus spp / gamón, gamonito
  FAMILIA COMPOSTAS/ASTERACEAS
  Helianthus annus / xirasol Carthamus tinctorius / cártamo
  Chrysantemum segetum / corona de rei Chrysantemum macrotum / durieu
  Calendula arvensis / caléndula silvestre Chrysanthemum coronarium / ollo de boi
  FAMILIA APIACEAS
  Foeniculum vulgare / hinojo
  FAMILIA ROSACEAS
  Sanguisorba minor / pimpinela menor, sanguinaria

  Agricultura de Carbono.- (P6) Práctica de cubertas vexetais espontáneas ou sementadas en cultivos leñosos


  Descrición do deseño
  • Cuberta vexetal (sementada ou espontánea), viva ou agostada, sobre o terreo durante todo o ano. A cuberta de permanecer viva entre decembro e marzo.
  • O manexo das cubertas vexetais serán por medios mecánicos (en xeral non se permite o pastoreo), sega mecánica ou rozas, e depositar sobre o chan os restos da sega/roza, a modo de “mulching”.
  • Está prohibida a aplicación de fitosanitarios (agás autorización por risco fitosanitario) sobre a cuberta vexetal.
  • A cuberta será como mínimo dun 40 % da anchura libre da proxección da copa, no podendo ser esta anchura inferior a 0,5 metros. Engádese 1 metro adicional en parcelas con pendente ≥ 10 % (agás estea compensada mediante terrazas ou bancais), polo que nestas parcelas a anchura mínima debe ser de 1,5 metros. No caso de que as rúas teñan unha anchura inferior, a cuberta debe ocupar a totalidade da rúa.
  • Caderno de explotación: prácticas realizadas anotadas no prazo dun mes.

  Agricultura de Carbono.- (P7) Práctica de cubertas vexetais inertes en cultivos leñosos.


  Descrición do deseño
  • Triturar restos de poda e depositalos sobre o terreo a modo de mulching.
  • Non se poden aplicar produtos fitosanitarios sobre a cuberta inerte de resto de podas salvo excepcións.
  • A cuberta será como mínimo dun 40 % da anchura libre da proxección da copa, no podendo ser esta anchura inferior a 0,5 metros. Engádese 1 metro adicional en parcelas con pendente ≥ 10 % (agás estea compensada mediante terrazas ou bancais), polo que nestas parcelas a anchura mínima debe ser de 1,5 metros. No caso de que as rúas teñan unha anchura inferior, a cuberta debe ocupar a totalidade da rúa.
  • Caderno de explotación: prácticas realizadas no prazo dun mes.